Sijoittaminen – perusteet ja sijoittamisen termistö

Tällä sivulla kerromme muun muassa seuraavista sijoittamiseen liittyvistä aiheista:

  • Mitä sijoittaminen tarkoittaa
  • Sijoittamiseen liittyvät riskit
  • Keinot joiden avulla sijoittaja voi vähentää riskiään
  • Mitkä sijoituskohteet tarjoavat suurimpia mahdollisia tuottoja
  • Mihin sijoituskohteisiin liittyy korkea riski
  • Mitä sijoituksen hajauttaminen tarkoittaa
  • Miten sijoittaja voi rajoittaa riskiään niin että yhden alan tai alueen taloustilanne ei vaikuta koko rahoitussalkkuun

Etsitkö sittenkin tietoa lainoista? Siirry lainasivullemme tästä. 

 

Mitä sijoittaminen tarkoittaa?

Yksinkertaisesti selitettynä sijoittamisella tarkoitetaan rahoitusinstrumenttien, kuten osakkeiden, ostoa ja myyntiä pyrkien tekemään voittoa. Sijoittamiseen sisältyy aina riski jopa koko sijoitetun pääoman menettämisestä. Niinpä on hyvä pitää mielessä keinoja, joilla riskiä voi pienentää, eikä sijoittaa enempää varoja kuin on valmis menettämään. Suurimmat mahdolliset tuotot ovat rahoituskohteissa, joissa ovat myös suurimmat riskit. Riskiä voi siis pienentää valitsemalla rahoituskohteita, jotka ovat turvallisia ja pienituottoisia. Hajauttaminen on yleisin sijoittamisen riskienhallintamuoto. Sijoittajaa kehotetaan hajauttamaan sijoitettava pääoma useaan eri kohteeseen, jotka vaihtelevat niin toimialan, maantieteellisen alueen kuin sijoitusinstrumentin tyypin mukaan. Näin yhden alan tai alueen taloustilanne ei vaikuta koko rahoitussalkkuun.

Osakesijoittaminen

Sijoittamista miettiessä yleisin mieleen tuleva vaihtoehto on osakesijoittaminen. Osakkeisiin sijoittamisessa riski vaihtelee suuresti yrityksestä riippuen. Se on kuitenkin hyvä tapa kerryttää salkkua, koska hyvin hajautettu osakesalkku tuottaa melko varmasti tuottoa pitkällä tähtäimellä. Osakkeissa on useita tekijöitä, joihin kannattaa kiinnittää huomiota. Seppo Saarion Miten sijoitan pörssiosakkeisiin -kirjan mukaan sijoittajan tulisi ensisijaisesti ostaa osakkeita yhtiöiltä, joiden sijoitetun pääoman tuotto on ollut 10%-12% jo pidemmän aikaa. Yrityksen osingonjakohistoriaa on hyvä myös selvittää. Kannattaa pitää mielessä, että osakkeiden ostosta ja myynnistä menee aina välityspalkkio eikä osakekauppaa kannata käydä liian tiheään. Ennen pankkikriisiä varmin tapa sijoittaa osakkeisiin oli ostaa ja unohtaa. Osakkeiden arvo erittäin pitkällä aikavälillä nousi lähes poikkeuksetta, kun korot lisättiin osakepääomaan tuottamaan edelleen korkoa. Matalien korkojen aikana ilmiö koronkorosta on kuitenkin heikentänyt yritysten tuotto-odotuksia, eikä tulevaisuuden ennustaminen ole enää yhtä helppoa.

Rahastosijoittaminen

Rahastosijoittaminen on pankkien ja rahoitusyhtiöiden tarjoama palvelu, jonka kautta rahastoihin sijoittaneiden henkilöiden varat laitetaan yhteen ja sijoitetaan edelleen. Näin pienelläkin sijoituspanoksella voi saada osakkeita useammasta yhtiöstä kuin sijoittamalla jokaiseen osakkeeseen itsenäisesti ja erikseen. Rahastoissa hajauttaminen tapahtuu itsestään ja riski on siten pienempi. Sijoittajan näkökulmasta rahastot ovat hyvä valinta sellaisille, jotka eivät itse halua hallita sijoitettua omaisuuttaan. Rahastoista saatava tuotto on tosin osakesijoittamista pienempää, koska välityspalkkioiden lisäksi rahastonhoitaja ottaa voitoista provisiota. Rahaston valitseminen voi myös olla hankalaa, koska rahastoja perustetaan jatkuvasti uusia samalla kuin tuottamattomia lopetetaan. Sijoittajan on siis vaikea vertailla sitä, millaista tulosta rahasto oikeasti tekee.

Rahastosijoitukset hajautetaan automaattisesti. Rahastosijoittaminen sopii hyvin niille sijoittajille jotka eivät halua hallinnoida sijoituksiaan itse.

Indeksisijoittaminen

Indeksisijoittamisella sijoitetaan suoraan rahastoihin, jotka seuraavat tiettyä indeksiä. EFT-rahastot ovat noteerattuja pörssissä, joten niitä voi ostaa markkinoilta. Tavalliset indeksirahastot toimivat muiden rahastojen tavoin, eli niitä voi ostaa pankeista ja muista sijoituspalveluyrityksistä. Indeksirahastoissa osakkeita ostetaan samassa suhteessa kuin ne ovat indeksissä. Jos indeksin koostumus muuttuu, muutetaan myös rahaston painoja. Koska aktiivista kauppaa ja ennustamista ei tehdä, ovat indeksirahastot muita rahastoja halvempia. Ne seuraavat suoraan osakeindeksin liikkeitä, eli niiden tuotto on aina keskimääräistä. Indeksisijoittamisessakin on otettava huomioon hajautus, jota ei tapahdu itsestään samassa suhteessa kuin muissa rahastoissa. Tämä pystyy kuitenkin kiertämään sijoittamalla joko useampaan indeksirahastoon tai yhdistelemällä indeksirahastoja muihin rahastoihin ja osakkeisiin. Indeksisijoittaminen on yleistynyt sekä ulkomailla että Suomessa hurjasti viime vuosina.

Johdannaiset

Johdannaiset ovat rahoitusinstrumentteja, joiden arvo perustuu jonkin toisen arvopaperin, indeksin, valuutan, hyödykkeen tai oikeuden arvoon. Muuttujana voi olla mikä tahansa mitattavissa oleva suure, esimerkiksi öljyn tai kullan arvo. Johdannaiskauppaa käydään johdannaispörssissä, eikä sitä suositella aloittelevalle sijoittajalle.

 

Yhteenveto

Tällä sivulla kerroimme mitä sijoittaminen tarkoittaa. Kerroimme sijoittamiseen liittyvistä riskeistä sekä niistä keinoista joita jokainen sijoittaja voi hyödyntää hallitakseen ja vähentääkseen ottamiaan riskejä. Kerroimme myös siitä minkä tyyppiset sijoituskohteet tarjoavat sijoittajille suurimpia mahdollisia tuottoja. Aloittelevan sijoittajan on hyvä tiedostaa se että suurten tuottojen sijoituksiin liittyy samalla myös korkea riski. Tätä riskiä voi vähentää hajauttamalla sijoituksiaan laajemmalle ja eri tyyppisiin kohteisiin. Käytännössä tämä tarkoittaa sijoittajalle sitä että sijoitussalkku on turvatumpi. Hajauttamalla sijoituksiaan sijoittaja voi varmistaa että yhden toimialan muutokset tai alueellisesti heikentynyt taloustilanne ei pääse vaikuttamaan koko rahoitussalku arvoon. 

 

Lue seuraavaksi tietoa lainoista, koroista ja eri lainatyypeistä.